Preskočiť na obsah

Združenia, kluby > Jednota dôchodcov Slovenska, základná organizácia Adamovské Kochanovce

Jednota dôchodcov Slovenska, základná organizácia Adamovské Kochanovce

 

 

JDS je nezávislá, samostatná právnická osoba, ktorá sa skladá zo základných, okresných a krajských organizácií. Najvyšším orgánom je Ústredie jednoty, na čele ktorého stojí  Ing. Ján Lipianský PhD.

 

JDS združuje občanov staršieho veku (dôchodcov), bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženského a sociálneho pôvodu.

 

Vytvára podmienky na realizáciu záujmov seniorov, chráni ich práva a požiadavky na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Sleduje vývoj ich životnej úrovne podľa preukázateľných životných nákladov a na ich základe navrhuje príslušné opatrenie.

 

Členstvo v JDS je dobrovoľné, podmienkou vzniku je prihláška za člena.

 

Člen má právo: voliť a byť volený do orgánov JDS, zúčastňovať sa na členských schôdzach, vyjadrovať sa k činnosti funkcionárov, podávať návrhy na zlepšenie činnosti Základnej organizácii ktorej je členom, využívať výhody poskytované JDS.

 

Člen je povinný: spolupracovať na realizácii programu ZO JDS, ktorej je členom, platiť členský príspevok, dodržiavať normy slušného správania pri účasti  na programoch JDS, dodržiavať jej stanovy.

 

Členstvo zaniká: dňom oznámenia člena o vystúpení zo ZO JDS, zrušením členstva z dôvodu porušenia jej Stanov, pre neplatenie členského príspevku, úmrtím člena.  

 

 

 

Základná organizácia JDS v našej obci Adamovské Kochanovce bola založená 16. februára 1999. Ako organizácia sme súčasťou Jednoty dôchodcov na Slovensku. Vznikla z ochoty obyvateľov obce v dôchodkovom veku pre skvalitnenie a obohatenie svojho života rôznymi aktivitami.

 

Pri založení mala naša ZO 52 členov. Prvou predsedníčkou bola Anna Pavlíková, ktorá organizáciu viedla 10 rokov a odvtedy je predsedníčkou p. Ing. Emília Kontrová. K zakladajúcim členom a dlhoročným funkcionárom neodmysliteľne patria Anna Pavlíková, Vladimír Jurčo, Pavlína Solníková, Pavol Šebán, Eva Mikulová, Oľga Starostová, Ján Bončo a Jolana Starostová.

 

 

 

 

 

K 1. januáru 2018 má naša organizácia 96 členov. Snahou organizácie okrem schôdzkových stretnutí je spoločné vyžitie v prírode, turistika, návšteva kultúrnych podujatí, náučno-poznávacie zájazdy, relaxačné pobyty a výlety ako i spolupráca s obcou pri rôznych podujatiach ňou organizovaných. Aktivity realizujú nielen členovia výboru, ale aj ďalší ochotní a iniciatívni členovia a podľa svojich možností a schopností aj ostatní členovia organizácie. Klubová miestnosť by bola nielen splneným snom mnohých našich členov, ale aj veľkým prínosom v zintenzívnení aktivít našej základnej organizácie.   

 


Našimi dlhotrvajúcimi aktivitami sú:


 • spoločenské posedenie v mesiaci úcty k starším v kultúrnom dome, ktoré organizuje obecný úrad,

 • návštevy divadelných predstavení v Bratislave, Trenčíne, Trnave i v Košiciach,

 • relaxačné zájazdy, wellnessy – Malé Bielice, Trenčianske Teplice...

 • týždenné kúpeľné pobyty dotované MPSVaR SR v kúpeľoch Trenčianske Teplice, Nimnica, Turčianske Teplice, Dudince......

 • exkurzie do múzeí v blízkom regióne, výlety do Tatier, na hrady,

 • besedy so spisovateľmi a významnými osobnosťami,

 • účasť na kultúrnych a spoločenských akciách v Trenčíne i v Novom Meste n/Váhom – kino, divadlo, koncert, výstava.....

 • návštevy (s malým darčekom) prestárlych členov v rodinnom dome alebo v sociálnom zariadení,

 • posedenie v miestnom parku pri opekačke,

 • okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 1 krát mesačne  ponúka v priestoroch Domu armády v Trenčíne posedenie pri hudbe a tanci, na ktorých sa majú možnosť zabaviť i naši členovia,

 • augustové posedenie pri dychovke a guláši,

 • členské schôdze obohatené o občerstvenie, tombolu, hudbu i kultúrny program,

 • uctenie si okrúhlych životných jubileí našich členov, každý dostane malý darček,

 • spolupráca s OcÚ pri organizovaní obecných podujatí,

 • dobrovoľná práca pri skrášľovaní obce – čistenie cintorínov,

 • rôzne aktivity na podnet členov a aktuálnej ponuky v blízkom regióne.  


Milí spoluobčania, dôchodcovia, ak ste doteraz váhali stať sa členom Jednoty dôchodcov,  príďte medzi nás, radi Vás privítame.


 

 

Na výročnej členskej schôdzi 6. februára 2018 bol na 4-ročné obdobie jednohlasne zvolený  výbor ZO v tomto zložení:

 

predseda

Ing. Emília Kontrová

tajomníčka

Mgr. Eva Mikušaťová

hospodárka

Ľudmila  Chrenková

kultúrny referent

Pavol Šebán

člen výboru

Jarmila Mikušová

člen výboru

Mgr. Elena Švikruhová

 

 

Revízna komisia:

predseda

Jolana Starostová

člen komisie

Eva Krecháčová

člen komisie

Anna Papová

 

 

 

 Výbor sa stretáva jedenkrát mesačne, alebo pri príprave akcií podľa potreby.

 

Stanovy

 

Fotogaléria


 

Kontakt:

Ing. Emília Kontrová
mob: 0907/161 317
e-mail: milka@kontra.sk