Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Zápis detí do MŠ na školský rok 2023-2024

 

ZÁPIS DETÍ DO

MATERSKEJ ŠKOLY Adamovské Kochanovce

 NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 

Materská škola Adamovské Kochanovce, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, termín, spôsob a miesto  podávania žiadostí na školský rok 2023-2024:

 

Termín podávania žiadostí:

 • 3 .mája 2023 od 10.30 h do 16.00 h

 

Spôsob podávania žiadostí:

 

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Písomné žiadosti bude možné doručiť:

 • osobne v budove materskej školy, s osobnou prítomnosťou dieťaťa. Osobná prítomnosť detí pri úkonoch súvisiacich s prijímaním na predprimárne vzdelávanie sa riadi aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • poštou alebo kuriérom na adresu školy – Materská škola Adamovské Kochanovce 97, 913 05 Melčice,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu: riaditelmsak@gmail.com

 

 

PRE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2023 DOSIAHNE 5. ROK VEKU, JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ!

Miesto podávania žiadostí (zápisu):

Materská škola Adamovské Kochanovce,

Adamovské Kochanovce 97,

913 05 Melčice

V prípade podania žiadostí do viacerých materských škôl, žiadame zákonných zástupcov , aby pri prijatí dieťaťa do inej materskej školy túto skutočnosť oznámili riaditeľke materskej školy emailom na adresu : riaditelmsak@gmail.com        

 

 

NA ZÁPIS SI PRINESTE:

 • občiansky preukaz, rodný list dieťaťa
 • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potrebné je pravdivo vyplniť všetky údaje.  (žiadosť je k dispozícii na webovom sídle školy i v materskej škole)
 • lekárom potvrdenú zdravotnú spôsobilosť a údaj o povinnom očkovaní
 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, potrebné je predložiť k žiadosti vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ:

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné a bude prednostne prijaté do spádovej materskej školy, kde má adresu trvalého pobytu. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča /zákonného zástupcu (príslušné tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ“ je dostupná v materskej škole a na webovom sídle MŠ). Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Prednostne sa zo zákona prijímajú deti:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, tj , ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia päť rokov veku,
 • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania -  deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu, podľa miesta trvalého bydliska),
 • ak nedovŕšili piaty rok veku do 31. augusta 2023 môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ (na predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania môže byť dieťa prijaté na základe žiadosti zákonného zástupcu s predložením súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast)

 

 

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

do Materskej školy Adamovské Kochanovce,

Adamovské Kochanovce 97, 913 05 Melčice

 

 V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Adamovské Kochanovce, Adamovské Kochanovce 97, 913 05 Melčice po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

 

 • ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
 • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a dieťa má trvalý pobyt v obci 
 • ktorých súrodenci sú už prijatí do Materskej školy Adamovské Kochanovce v školskom roku 2022/2023,
 • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, pozná svoje oblečenie),
 • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
  1. deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
  2. deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
  3. deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

 

Ostatné informácie pre zákonných zástupcov detí:

 

Na žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

 • Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak zákonný zástupca predloží:
  1. kópiu rozhodnutia súdu,
  2. potvrdenie od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať alebo
  3. písomné vyhlásenie o tom, že zadováženie súhlasu druhého zákonného zástupcu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou (viď. príloha_1 ).
 • Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi. Túto skutočnosť preukážu predložením písomného vyhlásenia (viď. príloha_2).

 

Vydanie rozhodnutí:

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ riaditeľka  vydá zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. 06. 2023.

Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa.

 • Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľke materskej školy.  
 • Ak je na žiadosti uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľka materskej školy nie je povinná druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie ňou vydané sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

 

 

ČO BY MALO DIEŤA ZVLÁDNUŤ PRED NÁSTUPOM:                          

 • zaobísť sa na kratší čas bez blízkej osoby,
 • vychádzať s inými deťmi, vedieť sa deliť s ostatnými,
 • musí mať základy samoobslužných návykov, ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie, samostatne jest a piť, (bez cumlíka, kojeneckej fľaše)
 • hygienické návyky, používanie WC (bez plienky !), umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky
 • mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí, 
 • vedieť komunikovať verbálne,
 • má si poznať svoje veci (u najmenších je vhodné označiť veci – častokrát majú deti rovnaké oblečenie, topánky...aby nedošlo k zámene)

 

 

 

 

 

Bc. Janka Horňáková

riaditeľka materskej školy

V Adamovských Kochanovciach, 24.04.2023

 

Príloha č.1

Písomné vyhlásenie

 

Dolupodpísaný/á: titul, meno a priezvisko, titul

ako rodič/zákonný zástupca: meno a priezvisko dieťaťa

 

Trvalý pobyt: ....................................................................................................................................

 

Telefón: .............................................................

e-mail: ...............................................................

 

 

týmto písomne vyhlasujem,

 

že podpísanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy len jedným zákonným zástupcom neznesie odklad. Zadováženie súhlasu druhého zákonného zástupcu uvedie sa titul, meno a priezvisko, titul druhého zákonného zástupcu dieťaťa je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Podpísanie žiadosti len jedným zákonným zástupcom je v najlepšom záujme dieťaťa.

                                                                          

Som si vedomý/á toho, že pokiaľ sa zistí, že mnou podpísané písomné vyhlásenie nie je pravdivé, budem znášať všetky z toho vyplývajúce právne dôsledky.

 

 

 

V................................, dňa.........................

 

 

                                                                               .................................................................

podpis zákonného zástupcu

(vyhlasovateľa)

 

 

príloha č.2

Písomné vyhlásenie

 

 

Dolu podpísaní:         ............................................................................................  

                                   (matka/zákonný zástupca, titul, meno a priezvisko, titul)

 

                                   ............................................................................................

                                   (otec/zákonný zástupca, titul, meno a priezvisko, titul)

 

                                   ............................................................................................

                                   (iný zákonný zástupca, titul, meno a priezvisko, titul)

 

 

ako rodičia/zákonní zástupcovia:                                                                ..........................................................................................................................................

                                                                                              (meno a priezvisko dieťaťa)

 

Trvalý pobyt:        ..........................................................................................................................................

 

Telefón:          .............................................................

 

E-mail:            .............................................................

 

 

týmto písomne vyhlasujeme, že[1]

 

 

 1. všetky písomnosti spojené s prijímaním dieťaťa do materskej školy bude podpisovať len: .......................................................................... (uveďte titul, meno a priezvisko, titul zákonného zástupcu), ktorý na základe vzájomnej dohody rodičov bude podpisovať všetky písomnosti spojené s prijímaním dieťaťa do materskej školy.

 

 1. rozhodnutia žiadame doručovať len: .......................................................................... (uveďte titul, meno a priezvisko, titul zákonného zástupcu), ktorý na základe vzájomnej dohody zákonných zástupcov bude preberať rozhodnutia týkajúce sa prijímania do materskej školy.

 

 

V  .........................................., dňa .........................

 

 

 

                                                                          .................................................................

                                                                                              podpis zákonného zástupcu

 

 

                                                                          .................................................................

                                                                                              podpis zákonného zástupcu

 

[1] Zakrúžkujte relevantné vyhlásenie

 

  

MŠ Lienkovo

Sviatok

Meniny má Júlia, Juliána, Liana, Rita

Zajtra má meniny Želmíra, Želimír, Želmír

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
mierny dážď 18 °C 12 °C
štvrtok 23. 5. zamračené 23/10 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 19/13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 22/12 °C

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

kalendár zberu rok 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 571.12 kBKalendár zberu odpadov na rok 2024