Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Odstránenie stavby

Konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie.
V rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky na zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby, na odborné vedenie prác a bezpečnosti vrátane okolia stavieb, ďalej podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podmienky archivovania dokumentácie.
Nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno iba jej vlastníkovi.
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podá vlastník stavby písomne.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o povolenie odstránenia stavby, (tlačivo Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby)
  • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
  • technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
  • stavby, vrátane statického posúdenia preukazujúceho zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb, v prípadoch, ak ide o odstránenie stavby v radovej zástavbe
  • doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
  • pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
  • ak sa odstraňuje nehnuteľná kultúrna pamiatka, doložiť fotodokumentáciu a dokumentačné výkresy stavby.


Vybavuje: Obecný úrad Adamovské Kochanovce
Kontakt: 032/64 903 25
Doba vybavenia: do 30 až 60 dní od podania žiadosti
Poplatky: .......v pokladni OcÚ Adamovské Kochanovce

 

 

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov 2022

Kalendár zberu odpadov 

pre rok 

2022