Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Obec Adamovské Kochanovce, stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky, alebo určí, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Ohlasované stavebné úpravy môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nim nemá námietky.

Potrebné doklady:

  • ohlásenie stavebných úprav (tlačivo ohlásenie stavebných úprav),
  • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe ( možno ho nahradiť čestným vyhlásením)
  • súhlas všetkých vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby
  • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu bude uskutočňovať nájomca
  • stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.Vybavuje: Stavebný úrad, OcÚ Adamovské Kochanovce
Kontakt: 032/649 03 25
Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky: bez poplatku

 

 

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov 2022

Kalendár zberu odpadov 

pre rok 

2022