Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

Povolenie stavebného úradu vyžadujú informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou

Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných , požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok. Povolenie sa nevyžaduje ani pri označeniach budov, pokiaľ nie sú reklamným zariadením.

Podať žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel. Podať žiadosť môže aj právnická alebo fyzická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu alebo pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť.

 

Potrebné doklady:

  • žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení (tlačivo žiadosť o povolenie reklamných zariadení)
  • dokumentácia obsahujúca návrh zariadenia a jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach
  • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo na pozemku navrhované zariadenie
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
  • doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
  • údaje o tom, či sa prevádzka zariadenia dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom

Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona , národné metodické centrá, osvetové strediská, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a št. divadlá.

Od poplatku je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní


Vybavuje: Stavebný úrad, OcÚ Adamovské Kochanovce
Kontakt: 032/649 03 25
Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky: 49,50 € za každé jednotlivé zariadenie

 

 

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu

A. Kochanovce_KO 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 379.29 kB Typ: PDF dokument, Velkosť: 571.12 kBKalendár zberu odpadov na rok 2024