Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Stavebné povolenie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.
Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.

 

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o stavebné povolenie (tlačivo - žiadosť o stavebné povlenie)
  • rozhodnutie o umiestnení stavby
  • projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach
  • doklad o vlastníckom, alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku
  • zoznam známych účastníkov stavebného konania
  • situačná snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Správny poplatok

a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu ...........................................................33,00 € 
2. na stavbu bytových domov.............................................................66,00 € 

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekr. chaty, rekr. domy, záhr. chaty),
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m² .........................................23,00 € 
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m² .............................................39,50 € 

c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na
zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
a na zmeny stavieb pred dokončením ..................................................23,00 € 

d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na
stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov,
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....................................16,50 € 

e) na stavbu garáže s jedným alebo s dvoma miestami .........................23,00 €

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ....16,50 € 

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb
a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom
náklade do 49 790,50 €  vrátane .......................................33,00 € 
nad 49 790,50 € do 99 581,50 €  vrátane...........49.50 € 
nad 99 581,50 € do 331 939,00 €  vrátane .........66,00 €
nad 331 939,00 € do 3 319 391,50 €  vrátane...116,00 €
nad 3 319 391,50 € ...........................................................199,00 €

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie 16,50 € 

i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb,
ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie .......................................33,00 €

Oslobodenie

Od poplatku na vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.

Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.


Vybavuje: Obecný úrad Adamovské Kochanovce
Kontakt: 032/64 903 25
Doba vybavenia: do 30-60 dní od podania žiadosti

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov 2022

Kalendár zberu odpadov 

pre rok 

2022