Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Územné rozhodnutie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe písomného návrhu navrhovateľa.
Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (zák. č. 127/1994 Z. z. ).

Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia návrhu v územnom konaní vydá územné rozhodnutie.

 

Potrebné doklady:

  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia (tlačivo návrh na územné rozhodnutie)
  • situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia s vyznačením odstupov od hraníc pozemkov
  • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach
  • list vlastníctva, resp. písomný súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá k pozemku vlastnícke právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť
  • zoznam účastníkov územného konania
  • rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi podľa druhu stavby a správcov (majiteľov) inžinierskych sietí.


Vybavuje: Obecný úrad Adamovské Kochanovce
Kontakt: 032/64 903 25
Doba vybavenia: do 30-60 dní od podania žiadosti
Poplatky: Správny poplatok ..........€(právnické osoby), ...........€ (fyzické osoby)

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov 2022

Kalendár zberu odpadov 

pre rok 

2022