Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Zmena stavby pred dokončením

Stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka začína konanie o zmene stavby ešte pred jej dokončením. Podľa výsledkov konania o zmene stavby vydá stavebný úrad rozhodnutie.

 

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (tlačivo žiadosť o pov. zmeny stavby pred dokončením)
  • stavebné povolenie
  • doklad o vlastníkom alebo inom vzťahu
  • snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby (ak sa mení pôdorys stavby)
  • projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
  • doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy , ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté

Správny poplatok

na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na
zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
a na zmeny stavieb pred dokončením .................................................700 Sk
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb
a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom
náklade do 1,5 mil. Sk vrátane ............................................................1 000 Sk
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane.....................................................1 500 Sk
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane .....................................................2 000 Sk
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane..................................................3 500 Sk
nad 100 mil. Sk ................................................................................6 000 Sk

Oslobodenie

Od poplatku na vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu Z P alebo Z P S..

Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.


Vybavuje: Obecný úrad Adamovské Kochanovce
Kontakt: 032/64 903 25
Doba vybavenia: do 30-60 dní od podania žiadosti
Poplatky: do pokladne na OcÚ Adamovské Kochanovce

 

 

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov 2022

Kalendár zberu odpadov 

pre rok 

2022