Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Umiestnenie v domove dôchodcov

Domov dôchodcov môže poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému nie je možné poskytnúť inú sociálnu službu. alebo poskytnutie inej sociálnej služby dostatočne nerieši sociálnu núdzu občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, a ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby, alebo poskytovanie starostlivosti v domove dôchodcov potrebuje z iných vážnych dôvodov

Zoznam Zariadení sociálnej starostlivosti (ZSS) v pôsobnosti TSK (dokument je v pdf)

Žiadosť sa podáva v konkrétnom zariadení - domove dôchodcov. Podáva sa na tlačive, ktoré žiadateľovi poskytne DD.

 

aktualizované: október 2011 

Potrebné doklady:

  • žiadosť
  • doporučenie lekára
  • doporučenie príslušného OcÚ
  • zdokladovaý príjem žiadateľa (dôchodok).

Vybavuje: Vybraný domov dôchodcov

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov 2022

Kalendár zberu odpadov 

pre rok 

2022