Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Výpožičný poriadok

kniznica

Obecná knižnica je umiestnená v priestoroch budovy materskej školy.

V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 126/2015 o knižniciach, Štatútu Obecnej knižnice Adamovské Kochanovce a v zmysle článku 6 Organizačného poriadku Obce v Adamovských Kochanovciach vydávam tento


Knižničný a výpožičný poriadok
Obecnej knižnice Adamovské Kochanovce

Knižničný poriadok

Článok 1
1. Obecná knižnica Adamovské Kochanovce je verejnou knižnicou.
2. Zriaďovateľom je Obec Adamovské Kochanovce.
3. Knižnica dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje
univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu,
poskytuje knižnično-informačné služby používateľom, organizuje a uskutočňuje ďalšie
aktivity súvisiace s činnosťou knižnice.

Článok 2
1. Knižnica poskytuje svoje služby v priestoroch budovy MŠ Adamovské Kochanovce č. 97.

Článok 3
1. Knižničné fondy a zariadenia knižnice sú majetkom obce Adamovské Kochanovce. Každý
registrovaný používateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

Článok 4
1. Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby v súlade so svojím zameraním
a špecializáciou a v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje všetkým používateľom rovnaký
prístup ku knižnično-informačným službám.
2. Knižnica poskytuje najmä nižšie uvedené knižnično-informačné služby:
a) výpožičky knižničných dokumentov v knižnici, výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice,
b) poskytovanie ústnych bibliografických informácií a ústnych referenčných informácií,
c) organizovanie aktivít súvisiacich s činnosťou knižnice /napr. exkurzie žiakov MŠ a ZŠ v knižnici, vyhodnotenie najlepších čitateľov knižnice, besedy/.
3. Knižnično-informačné služby spomenuté v odsekoch a - c poskytuje knižnica bezplatne.
4. Podmienky poskytovania služieb upravuje výpožičný poriadok.
5. Služby knižnice môže využívať registrovaný používateľ, ktorý je držiteľom platného
čitateľského preukazu (podmienky upravuje Článok 5).
6. Ústne informačné a konzultačné služby, možnosť účasti na podujatiach knižnice a iné,
poskytuje knižnica aj neregistrovaným návštevníkom.

Článok 5
1. Registrovaným používateľom sa môže stať:
- občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v SR, po predložení platného občianskeho preukazu, dieťa do 15 rokov na základe prihlášky podpísanej rodičom alebo zákonným zástupcom,
- občan iného štátu, ktorý má záujem knižnicu osobne navštevovať, po predložení cestovného pasu alebo iného akceptovateľného dokladu a povolenia k trvalému pobytu v SR,
- právnická osoba na základe vyplnenej prihlášky opatrenej pečiatkou inštitúcie, podpísanej štatutárnym zástupcom a po predložení občianskeho preukazu povereného zamestnanca, ktorý je v prihláške uvedený ako osoba oprávnená zabezpečovať styk s knižnicou, nositeľom práv a povinností vyplývajúcich z Knižničného a výpožičného poriadku je právnická osoba.
2. Knižnica je v zmysle § 18 písm. a) zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach oprávnená na účel
poskytovania knižnično-informačných služieb spracovávať osobné údaje aktívnych
používateľov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného
bydliska, rok narodenia, telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu
dieťaťa.
3. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov. Knižnica použije poskytnuté osobné údaje len pre svoje
potreby. Používateľove práva ako práva dotknutej osoby sú uvedené v § 28 uvedeného zákona.
4. Podpísaním prihlášky a oboznámením sa s ustanoveniami Knižničného a výpožičného
poriadku sa používateľ zaväzuje, že ho bude dodržiavať.

Článok 6
1. Členstvo v knižnici zaniká :
- odhlásením registrovaného používateľa,
- hrubým porušením knižničného a výpožičného poriadku a neposkytnutím predpísanej náhrady v určenom termíne.
2. Čitateľský preukaz je neprenosný, platí iba pre používateľa, na meno ktorého bol vydaný. 3. Pracovník knižnice má právo si kedykoľvek vyžiadať hodnoverný dokument na overenie
totožnosti používateľa.
4. Za zneužitie svojho čitateľského preukazu zodpovedá používateľ.
5. Stratu čitateľského preukazu je používateľ povinný hneď oznámiť.
6. Registrovaný používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska.

Článok 7
1. Registrovaný používateľ má právo podávať ústne alebo písomné pripomienky, sťažnosti
a návrhy k práci knižnice.
2. Registrovaný používateľ je povinný:
- na požiadanie pracovníka preukázať sa potrebným dokladom,
- dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku,
- dodržiavať pokyny pracovníka knižnice k opatreniam na udržanie poriadku a ochrany majetku knižnice,
- ohlásiť knižnici nákazlivé ochorenie vlastnej osoby i rodinných príslušníkov a zabezpečiť potrebnú dezinfekciu vypožičaných knižničných dokumentov.


Výpožičný poriadok

Článok 1
1. Registrovaný používateľ má právo na vypožičiavanie knižničných dokumentov
prostredníctvom absenčných výpožičiek.
2. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je v zmysle § 488 Občianskeho zákonníka,
záväzkovým právnym vzťahom, platia preň tiež ustanovenia § 659 až § 662 Občianskeho
zákonníka.

Článok 2
1. Knižničné dokumenty sa registrovanému používateľovi požičiavajú po splnení podmienok
registrácie.
2. Služby knižnice sú bezplatné.
3. Za vypožičaný knižničný dokument zodpovedá registrovaný používateľ až do chvíle, keď
ho preberie knižnica.
4. Pri poškodení, zničení, či strate knižničného dokumentu je používateľ povinný knižničný
dokument nahradiť výtlačkom toho istého titulu , alebo uhradiť plnú hodnotu knihy.

Článok 3
1. Evidencia vypožičaných knižničných dokumentov domov a následne ich vrátenie sa
vykonáva manuálne záznamom v evidenčnom liste čitateľa a čitateľskom preukaze.

Článok 4
1. Registrovaný používateľ si môže naraz vypožičať7 knižničných dokumentov.
2. Výpožičná lehota je 2 mesiace. Používateľ má právo požiadať najviac 2-krát o predĺženie
výpožičnej lehoty na dobu 2 mesiacov.
4. Používateľ má právo dať si rezervovať potrebnú literatúru.
5. Ak používateľ nevráti vypožičaný knižničný dokument v stanovenej lehote, knižnica
zasiela upomienku. Po jej zaslaní má používateľ pozastavené poskytovanie ďalších služieb
až do vyrovnania podlžnosti.
6. Za hrubé porušenie výpožičného poriadku stráca používateľ dočasne alebo natrvalo právo
navštevovať knižnicu.

Článok 5
1. Používatelia sú povinní riadiť sa inštrukciami a pokynmi pracovníka knižnice.


Článok 6
1. Knižničný a výpožičný poriadok bol schválený obecným zastupiteľstvom v Adamovských
Kochanovciach dňa 23.10. 2017, uznesením č. 42/2017 a nadobudol účinnosť dňom
24.10.2017.
2. Ruší sa predchádzajúci Knižničný a Výpožičný poriadok zo dňa 26.2.2009.
3. Tento výpožičný poriadok nadobúda platnosť dňa 24.10.2017.


V Adamovských Kochanovciach dňa 24.10.2017


......................................................... ...............................................
starosta obce, Ing. Michal Križan                 knihovníčka, Anna Gagová

Výpožičné dni sú každý pondelok v čase od 15.00 -16.30 hodiny.

Vedúca knižnice: p.Anna Gagová

tel.:  032/649 03 25, mobil 0902/909 673

Život v obci

Sviatok

Meniny má Júlia, Juliána, Liana, Rita

Zajtra má meniny Želmíra, Želimír, Želmír

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
mierny dážď 18 °C 12 °C
štvrtok 23. 5. zamračené 23/10 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 19/13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 22/12 °C

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

kalendár zberu rok 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 571.12 kBKalendár zberu odpadov na rok 2024