Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Povolenie na výrub dreviny

Kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub:

 1. Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2.
  Toto neplatí pre dreviny (stromy a kry) rastúce vo verejnej zeleni, alebo na cintorínoch. V prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene, alebo rastie na cintoríne, povolenie výrubu sa vyžaduje v každom prípade.
 2. Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
  V tomto prípade platí ohlasovacia povinnosť! Ten kto výrub uskutočni, je povinný obci zaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
 3. Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub:

 1. V každom prípade, ak sa drevina nachádza vo verejnej zeleni alebo na cintoríne.
 2. Na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2.
 3. Na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
 4. Na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne OcÚ, vždy pri podaní žiadosti.

 

Potrebné doklady:

 • žiadosť
 • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
 • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom
   

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov 2022

Kalendár zberu odpadov 

pre rok 

2022