Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Rokovací poriadok OZ

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa 8.2.2024 uznesením č. 8/2024 s účinnosťou od 9.2.2024

 

Rokovací poriadok

Obecného zastupiteľstva

V Adamovských Kochanovciach

 

 

P r v á    č a s ť

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

(1) Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach upravuje pravidlá rokovania  Obecného  zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach (ďalej len „OZ“), najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa, prijímania všeobecne záväzných nariadení obce (ďalej len „VZN“) a uznesení OZ, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa samosprávy.

(2) O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa ostatných platných právnych predpisov.

 

Článok 2

Pôsobnosť obecného zastupiteľstva

 

(1) OZ vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s platnou právnou úpravou. [2]

(2) OZ si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré nie sú výslovne uvedené v zákone o obecnom zriadení, prípadne v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Nesmie pritom však zasiahnuť do výhradnej právomoci starostu obce [3] ani iného orgánu alebo organizácie.

 

 

Článok 3

Komisie

 

(1) OZ zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov OZ  a z ďalších osôb zvolených OZ.

(3) Zloženie komisií, úlohy komisií, prípravu a priebeh rokovania komisií upravuje Rokovací poriadok komisií OZ.

 

Článok 4

Poslanci obecného zastupiteľstva

 

(1) Povinnosti a oprávnenia poslancov OZ sa spravujú osobitným predpisom.[4]

 

 

 D r u h á   č a s ť

 

   Zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Článok 5

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

(1) Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „prvé zasadnutie “) je verejné. Starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období ho zvolá tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.

(2) Prvé zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu novozvoleného starostu doterajší starosta (ďalej len „predsedajúci“).

(3) Počas prvého zasadnutia používa predsedajúci insígnie. Po otvorení prvého zasadnutia predsedajúci oznámi, či je zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Spôsobilé je vtedy, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina poslancov zvolených do OZ.

(4) Po otvorení prvého zasadnutia predsedajúci určí:

        a)  zapisovateľa,

b) dvoch overovateľov zápisnice.

(5) O výsledku volieb do OZ a volieb novozvoleného starostu obce  informuje prvé zasadnutie predseda miestnej volebnej komisie.

(6) Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí zloží novozvolený starosta sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce  a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“. Sľub starosta skladá prečítaním a podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste.

(7) Po zložení sľubu predsedajúci odovzdá novozvolenému starostovi insígnie a vedenie prvého zasadnutia OZ. Tým sa  starosta ujíma  vedenia prvého  zasadnutia OZ. Následne starosta vyzve jedného z poslancov na prečítanie sľubu, ktorého znenie je: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“.

(8) Následne poslanci  skladajú sľub podpisom pod text sľubu, ktorý je napísaný na osobitnom liste, a pod ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.

(9) Odmietnutie zloženia sľubu, zloženie sľubu s výhradou  alebo vzdanie sa mandátu znamená zánik mandátu poslanca alebo starostu.

(10) Po vykonaní sľubu poslancov novozvolený starosta prednesie príhovor. Po skončení príhovoru predloží návrh programu zasadnutia. Po schválení programu zasadnutia vymenuje svojho zástupcu, navrhne členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Následne prednesie návrh na zriadenie obecnej rady a voľbu jej členov, návrh na zriadenie komisií a voľbu ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií a poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

(11) Na prvom zasadnutí poslanci OZ schvália plat novozvoleného starostu.

(12) Poslanci obecného zastupiteľstva sa ku všetkým bodom programu môžu vyjadriť v diskusii. Keď o slovo požiada poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, zástupca vlády alebo  štátneho orgánu,  slovo  sa mu udelí. Slovo sa môže udeliť aj ktorémukoľvek  obyvateľovi obce.

(13) Ak starosta nezvolá zasadnutie OZ podľa bodu 1 tohto článku,  uskutoční sa v 30. deň od vykonania volieb zákonné OZ. Ak takýto deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, uskutoční sa zákonné OZ v prvý nasledujúci pracovný deň. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

(14) V prípade uskutočnenia zastupiteľstva podľa bodu 13 tohto článku, zabezpečuje  rokovanie obecného zastupiteľstva bez schválenia starostom obecný úrad.

(15) Obecný úrad oznámi termín konania zákonného obecného zastupiteľstva, pričom v oznámení uvedie termín, miesto a čas konania obecného zastupiteľstva. Oznámenie o termíne konania zákonného  obecného zastupiteľstva zašle poslancom zvoleným v predchádzajúcom volebnom období, novozvoleným poslancom a predsedovi volebnej komisie. Oznámenie zároveň zverejní na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce  najneskôr 7 dni pred zasadnutím zákonného obecného  zastupiteľstva.

 

 

 

Článok 6

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

 

Článok 7

 

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

(1) Mimoriadne zasadnutie OZ sa uskutoční, ak o to písomne požiada aspoň 1/3 poslancov OZ.

(2) Mimoriadne zasadnutie OZ sa môže uskutočniť aj:

a) na prerokovanie mimoriadne dôležitých záležitostí,

b) pri slávnostných príležitostiach.

 

Článok 8

Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

 

(1) Zasadnutie a mimoriadne zasadnutie OZ zvoláva starosta obce. Zasadnutie OZ možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá. V takom prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený OZ.

(2) Mimoriadne zasadnutie podľa článku 8 bodu 1 starosta zvolá tak, aby sa konalo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín.

(3) Starosta určí miesto, deň a hodinu  konania zasadnutia  a navrhne jeho program.

(4) Návrh programu zasadnutia OZ sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najneskôr 3 dni pred plánovaným termínom zasadnutia OZ. Ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.

 

Článok 9

Príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

(1) Prípravu zasadnutia OZ organizuje obecný úrad v súčinnosti so starostom, poslancami a ďalšími orgánmi, zriadenými OZ, ako aj so záujmovými združeniami občanov.

(2) Návrh programu zasadnutia vypracuje starosta v súčinnosti so zamestnancami obecného úradu. Program sa tvorí z vlastných podnetov, doporučení obecnej rady, návrhov jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov a iných osôb oprávnených podľa odseku 8. Tieto návrhy musia byť doručené písomne na obecný úrad najneskôr 14 dní pred plánovaným zasadnutím OZ.

(3) V prípade neskoršieho doručenia môžu byť navrhnuté body prejednané na najbližšom ďalšom zasadaní alebo len v rámci diskusie, prípadne môžu byť dodatočne zaradené do programu samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne s návrhom bodu programu musia byť doručené aj prípadné písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho zaradenia rokovať.        

(4) Prípravu zasadnutia OZ začína strarosta, najmenej 14 kalendárnych dní pred vymedzeným termínom  zasadnutia OZ a určí:

  1. miesto, čas a program rokovania,
  2. spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie, prípadne vyžiadanie stanoviska alebo odbornej expertízy od príslušného orgánu.

(5) Starosta stanoví, v ktorých prípadoch je spracovanie materiálu podmienené stanoviskom, resp. vyjadrením príslušnej komisie.

(6) Materiály a odborné podklady na zasadnutie OZ pripravujú starosta obce a zamestnanci obecného úradu, predsedovia komisií OZ, hlavný kontrolór obce a obecné organizácie (ďalej len „spracovateľ“).

(7) Každý materiál je  vyhotovený v písomnej forme a musí obsahovať najmä názov materiálu, predkladateľa, spracovateľa, stanovisko komisií obecného zastupiteľstva, obecnej rady, ak bol v týchto prerokovaný, odôvodnenie a návrh uznesenia, ktoré sa odporúča OZ. Vzor titulnej strany písomných materiálov tvorí prílohu č. 1 tohto rokovacieho poriadku.

(8) Predkladať materiály obecnému zastupiteľstvu v súlade s navrhovaným programom je oprávnený:

  1. starosta obce,

b)   poslanec OZ,

  1. hlavný kontrolór,
  2. riaditeľ  MŠ Adamovské Kochanovce,
  3. odborne spôsobilá osoba, pokiaľ platná právna úprava odbornú spôsobilosť vyžaduje a je predkladaný materiál, ktorý táto osoba spracovávala .

(9) Spracovateľ materiálu zodpovedá za súlad materiálu s ústavou, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi normami, VZN, uzneseniami OZ a ďalšími normami obce.

(10) Pozvánka a materiály na zasadnutie OZ sa doručujú všetkým poslancom najneskôr 7 dní pred uskutočnením zasadnutia. Doručenie je možné v papierovej podobe na adresu poslanca alebo v elektronickej podobe do e-mailovej schránky poslanca. V rovnakej lehote sa zverejňujú na internetovej stránke obce. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na mimoriadne zasadnutie OZ.

 

Článok 10

Verejnosť zasadnutí obecného zastupiteľstva

 

(1) Zasadnutia OZ sú zásadne verejné.

(2) Na zasadnutie OZ  sa osobitne podľa potreby pozývajú aj zástupcovia vybraných štátnych, samosprávnych a cirkevných orgánov, predsedovia záujmových a spoločenských organizácií a riaditeľ MŠ. Okruh osobitne pozvaných na rokovanie obecného zastupiteľstva určí OZ na návrh starostu.

(3) OZ môže vyhlásiť rokovanie za neverejné,  ak predmetom zasadnutia sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.

(4) Ak sa o slovo hlási verejnosť musí starosta dať hlasovať ,či poslanecký zbor súhlasí s udelením slova v priebehu rokovania.

 

 

 

 

Článok 11

Vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva

 

(1) OZ rokuje vždy v zbore. Je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho poslancov. 

(2) Zasadnutie OZ vedie starosta obce, ktorý môže poveriť vedením počas svojej neprítomnosti zástupcu starostu, resp. poslanca povereného OZ   (ďalej len „predsedajúci“).

(3) Predsedajúci otvorí rokovanie v určenú hodinu.

(4) Neúčasť na zasadnutí OZ sa ospravedlňuje vopred starostovi alebo tomu, kto rokovanie zvolal. Dôvod neúčasti sa vyznačí na prezenčnej listine.

(5) V prípade, ak do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania obecného zastupiteľstva nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, alebo ak klesne počet poslancov tak, že zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať, zvolá starosta obce  do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.

 

Článok 12

Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

(1) Po začatí zasadnutia OZ predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov a  mená poslancov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí. Určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice a predloží návrh programu zasadnutia. OZ môže na návrh starostu alebo poslanca  navrhnutý program doplniť alebo zmeniť hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

(2) Program zasadnutia, schválený na začiatku zasadnutia nie je možné meniť a dopĺňať počas rokovania obecného  zastupiteľstva.

(3) Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného  zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak je zástupca starostu neprítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený OZ.

(4) Po schválení programu zasadnutia predsedajúci navrhne podľa potreby členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

(5) Pri prerokovávaní materiálov zaradených do programu ako prvý vystúpi predkladateľ (článok 10 ods. 8). Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko poradného orgánu ( komisie, hlavný kontrolór), OZ si najskôr toto stanovisko vypočuje. Po vystúpení poradného orgánu predsedajúci otvára diskusiu.

(6) Do diskusie k prednesenému materiálu sa hlásia poslanci a ostatní prizvaní účastníci zasadnutia písomne, alebo zdvihnutím ruky. Do diskusie  sa môže prihlásiť aj hlavný kontrolór, ktorý má hlas poradný. Predsedajúci udeľuje slovo podľa poradia prihlásenia.  

(7) Účastníci sa môžu hlásiť do diskusie už pred začatím alebo počas diskusie, až do doby, kým OZ nerozhodne o ukončení diskusie.

(8) Ak predsedajúci neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie OZ. Ak bol predsedajúcim starosta, ďalej vedie zasadnutie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený OZ. Ak bol predsedajúcim zástupca starostu, vedie ho iný poverený poslanec OZ. Ak bol predsedajúcim poverený poslanec OZ, OZ poverí vedením zasadnutia iného poslanca OZ.

(9) Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, zástupca vlády, štátneho orgánu alebo predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, predsedajúci  mu udelí slovo.

(10) Účastníci nesmú rušiť diskutujúceho pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo.

(11) Ak sa diskutujúci odchyľuje od prerokovávanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril  k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.

(12) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia.

(13) Každý poslanec OZ má právo prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou. Faktická poznámka musí vždy korešpondovať s témou diskusného príspevku a nesmie presiahnuť dĺžku 1 minúty. V prípade, že faktická poznámka presiahne uvedený limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu slovo.

(14) Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec OZ. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie.

 

Článok 13

Hlasovanie na zasadnutí obecného zastupiteľstva

 

(1) OZ rozhoduje o každom návrhu hlasovaním.

(2) Pred prijatím rozhodnutia vo veci môže OZ požiadať o odborné stanovisko hlavného kontrolóra, alebo komisie obecného zastupiteľstva.

(3) Poslanec môže svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vziať späť dovtedy, kým OZ nepristúpi k hlasovaniu o ňom.

(4) Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť, počas neho predsedajúci nemôže nikomu udeliť slovo.

(5) Ak boli k návrhu podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr  o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako o celku. V prípade, že nebude prijatý žiadny pozmeňujúci návrh, dá predsedajúci hlasovať o pôvodnom návrhu. 

(6) Hlasovanie je verejné alebo tajné. Tajne sa hlasuje v prípade, že sa na tom uznesie OZ.

(7) Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky a sčítavanie hlasov zabezpečuje spravidla predsedajúci.

(8) Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré poslancom vydá vopred zvolená   komisia. Na celý priebeh tajného hlasovania dozerá komisia zvolená OZ, ktorá spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

(9) Predseda komisie oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta alebo za návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi alebo návrhu, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, počet poslancov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky a počet neplatných hlasov. Predsedajúci následne vyhlási výsledky tajného hlasovania.

(10) Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je  súčasťou zápisnice zo zasadnutia OZ.

(11) Na prijatie uznesenia OZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Spôsob hlasovania v ďalších prípadoch je uvedený v prílohe č. 2.

 

Článok 14

Uznesenia obecného zastupiteľstva

 

(1) Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie v každej veci, ktorá bola na zasadnutí prerokovaná ako osobitný bod, pričom vychádza z návrhu na uznesenie, ktorý je k danému bodu predložený.

(2) Návrhy uznesení OZ sa pripravujú súčasne s predkladanými materiálmi. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a poslancom sa poskytnú spolu s návrhom materiálov pred zasadnutím.

(3) Konečný návrh na uznesenie predkladá OZ návrhová komisia a je upravený podľa schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

(4) Pri ukladaní úloh v uzneseniach musia tieto byť formulované jasne, konkrétne a adresne, t.j. ktorému subjektu sa úloha ukladá ( funkcia, prípadne meno) aké úlohy sa ukladajú  a termín ich splnenia.

(5) V prípade, že OZ nepríjme navrhované uznesenie alebo žiadne z navrhovaných alternatív, predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorí predloží OZ na schválenie.

(6) Poslanec OZ, ak o to požiada, má právo na zaprotokolovanie svojho stanoviska k návrhu na uznesenie,  v iných prípadoch sa stanoviská poslancov k návrhom na uznesenia neprikladajú.  

(7) V prípade, že sa pri rokovaní obecného zastupiteľstva vyskytnú nové okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predložený materiál a návrh uznesenia, rozhodne OZ uznesením o vrátení materiálu na prepracovanie predkladateľovi s tým, že určí, kedy bude o veci opätovne rokovať.

(8) Uznesenie OZ podpisuje starosta obce najneskôr do 10 dní od jeho schválenia OZ. Uznesenia obecného zastupiteľstva sa zverejňujú na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce do 7 dní odo dňa podpísania starostom obce.

(9) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše najneskôr do 10 pracovných dní od ich schválenia.  Starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

(10) Ustanovenie odseku 9 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

(11) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 9 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

 

Článok 15
Všeobecne záväzné nariadenia obce

 

(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenie“); nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na  základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v  rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými  zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(3) Návrh  nariadenia, o ktorom má rokovať OZ, zverejní obec na úradnej tabuli a internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred rokovaním OZ o návrhu nariadenia.

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí  navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

(5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas  zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých  dôvodov.

(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

(8) Schválené nariadenie podpisuje starosta najneskôr do 10 pracovných dní od jeho schválenia. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak  v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy  alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti  nariadenia.

(9) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní na internetovej stránke obce.

(10) Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade.

 

Článok 16

Interpelácie

 

(1) Interpeláciou je otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie zákonov, VZN a interných noriem obce.

(2) Poslanec môže interpelovať starostu,   hlavného kontrolóra  vo veciach, týkajúcich sa výkonu ich práce. Ďalej je poslanec oprávnený požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou  vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti.

(3) Interpelácie a požadované vysvetlenia sú pravidelnou súčasťou zasadnutí OZ.

(4) Interpelácia a požadované vysvetlenie sa podáva písomne predsedajúcemu. Poslanec môže predniesť interpeláciu aj ústne v rámci bodu programu zasadnutia určeného na interpelácie. Písomné znenie interpelácie poslanec doručí zapisovateľke najneskôr do 3 pracovných dní od konania zasadnutia.

(5) Interpelovaný a subjekt požiadaný o vysvetlenie je povinný písomne odpovedať  do 30 dní od konania OZ.

 

Článok 17

Kontrola plnenia uznesení

 

(1) Starosta rozpracováva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh, vyplývajúcich z uznesení OZ.

(2) Kontrolu plnenia uznesení zabezpečuje  hlavný kontrolór obce, a to na každom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva predložením správy o plnení uznesení OZ.

 

Článok 18

Organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

(1) Z každého zasadnutia OZ sa vyhotovuje zápisnica, uznesenia a zvukový záznam priebehu zasadnutia od začiatku až po ukončenie zasadnutia.

(2) V zápisnici sa uvedie:

a/ dátum a miesto zasadnutia obecného zastupiteľstva,

b/ kto zasadnutie viedol,

c/ koľko poslancov bolo prítomných, menovite neprítomných a ospravedlnených,

d/ informácia o overení zápisnice z minulého zasadnutia a mená novourčených overovateľov zápisnice,

e/ navrhnutý a schválený program rokovania,

f/ aké interpelácie, požiadavky o vysvetlenie a požiadavky o informácie boli vznesené,

g/ kto hovoril v rozprave k jednotlivým bodom programu, stručný obsah jeho vystúpenia, najmä ak predložil návrh na zmenu uznesenia,

h/ výsledky hlasovania (v prípade verejného hlasovania menovite).

(3) Zápisnica zo zasadnutia sa vyhotovuje do 10 dní a podpisuje ju starosta a overovatelia.

(4) Originál zápisnice je záznamom o zasadnutí OZ a odovzdáva sa spolu s uzneseniami na archivovanie. Súčasťou zápisnice sú úplné texty predkladaných materiálov, schválených uznesení, prezenčná listina o účasti poslancov na zasadnutí OZ a výsledky hlasovania. Spolu so zápisnicou sa archivuje aj zvukový záznam zo zasadnutia OZ na zvukovom nosiči, ktorý umožňuje prehranie zvukového záznamu. 

(5) Zápisnica a zvukový záznam zasadnutia sa zverejnia na internetovej stránke obce do 5 dní od vyhotovenia zápisnice. Najneskôr do 15 dní od konania zasadnutia.

(6) V prípade, ak zápisnica po vyhotovení a zverejnení obsahuje zjavnú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmú nesprávnosť, ktorá nemá vplyv na obsahovú stránku prijatého rozhodnutia, starosta vyhotoví písomné „oznámenie o oprave chyby“ (ďalej len „oznámenie“).

(7) Zapisovateľ je povinný oznámenie doručiť overovateľom zápisnice a oznámenie zverejniť na internetovej stránke obce. Oznámenie nemá vplyv na platnosť a účinnosť prijatého rozhodnutia.

 

T r e t i a   č a s ť

 

Článok 19

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

(1) Poslanci a ostatné subjekty, ktorým z tohto rokovacieho poriadku vyplývajú povinnosti, sú povinné riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

(2) Všetky  dodatky a zmeny  Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach  schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov OZ.

(3) Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach nadobúda účinnosť dňom schválenia.

(4) Na tomto rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach  dňa 8.2.2024 uznesením č. 8/2024.

(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Rokovacieho poriadku sa ruší Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach zo dňa 12. decembra 2008 a 26. júla 2010.

 

 

 

Adamovské Kochanovce 8.2.2024

 

 

 

 

                                                                                  Juraj Pavlík

              starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] § 12 ods. 7 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

[2] najmä § 11 ods.4 zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

[3] najmä § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

[4] § 25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, piatok 19. 7. 2024
zamračené 29 °C 19 °C
sobota 20. 7. zamračené 28/18 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 31/16 °C
pondelok 22. 7. jasná obloha 30/17 °C

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu

A. Kochanovce_KO 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 379.29 kB Typ: PDF dokument, Velkosť: 571.12 kBKalendár zberu odpadov na rok 2024