Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Rokovací poriadok OZ

Obecné  zastupiteľstvo  v  Adamovských  Kochanovciach  na  základe  § 12 ods.7zák. SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva tento

 

 

ROKOVACÍ PORIADOK

Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach

 

 

Čl. 1 - Úvodné ústanovenie

 

1)  Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy.

2)  Obecné zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.

3)  O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, že dáva o nich hlasovať.

 

ČASŤ I.

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 Čl. 2 - Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

1)  Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo  najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania volieb.

2)  Prvé zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu doterajší starosta.

3)  Po schválení programu informuje predseda volebnej komisie zasadnutie obecného zastupiteľstva o výsledkoch volieb poslancov. Potom zloží starosta a poslanci obecného zastupiteľstva do rúk predsedajúceho sľub v súlade s § 13 a § 26 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a po jeho zložení odovzdá predsedajúci novozvolenému starostovi vedenie zasadania.

4)  Zvolený starosta predloží návrh na voľbu zástupcu starostu a návrh na zriadenie orgánov obecného zastupiteľstva a na ich obsadenie. Poslanci môžu dávať pozmeňovacie a doplňovacie návrhy. Voľby prebiehajú verejným hlasovaním, pričom  zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.

5)  Pre prvé zasadnutie sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

 

Čl. 3 - Príprava rokovania obecného zastupiteľstva

 

1)   Prípravu rokovania obecného zastupiteľstva organizuje starosta v súčinnosti s poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom, ako aj so záujmovými združeniami občanov.

2)   Materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenie obecného zastupiteľstva, resp. nariadenie obce. Obsahujú najmä 1. názov materiálu, 2. návrh na uznesenie, 3. dôvodovú správu. Ak je na programe rokovania prejednanie nariadenia obce, predloží sa jeho úplné znenie, vrátane osobitne zdôvodnených podmienok účinnosti, dôvodov a dopadov na situáciu v obci.

3)  Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia obce je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4)  Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo stanoví, v ktorých prípadoch je spracovanie materiálu podmienené stanoviskom, resp. vyjadrením príslušnej komisie.

5)  Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva zabezpečuje obecný úrad.

6)  Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo sa zverejní vyvesením na úradnej 

     tabuli a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.

7)  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu

      fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme.

8)   Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme

      najneskôr tri dni pred rokovaním o návrhu nariadenia.

 

Čl. 4 - Program rokovania obecného zastupiteľstva

 

1)  Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, alebo aspoň 24 hodín pred jeho konaním, ak ide o mimoriadne zasadnutie a to vyvesením na úradnej tabuli obce, webovej stránke obce a vyhlásením min. 1x v miestnom rozhlase.

2)  Návrh jednotlivých bodov programu a ich poradie predkladá starosta, resp. predsedajúci na základe vlastných návrhov, návrhov jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov. Tieto návrhy musia byť doručené písomne na obecný úrad najneskôr do 10 dní pred plánovaným zasadnutím obecného zastupiteľstva.

3)  V prípade neskoršieho doručenia môžu byť navrhnuté body prejednané na najbližšom ďalšom zasadnutí alebo len v rámci diskusie, prípadne môžu byť dodatočne zaradené do programu samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne s návrhom bodu programu musia byť doručené aj prípadné písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho zaradenia rokovať.

4)  Pozvánka spolu s programom rokovania  a materiálmi určenými na prejednanie sa doručí poslancom

     a hlavnému kontrolórovi  najneskôr  7  dní  pred  riadnym  zasadnutím  alebo  aspoň  24  hodín  pred

     konaním mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva..

 

Čl. 5 - Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

 

1) Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje ako riadne, alebo mimoriadne.

2) Riadne rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však 1x za dva mesiace, spravidla v súlade s plánom práce obecného zastupiteľstva.

3) Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané na prerokovania  naliehavých a závažných úloh, alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov a to do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín a pri slávnostných príležitostiach.

4)  Zasadnutia obecného zastupiteľstva zvoláva starosta obce.  Ak ho starosta nezvolá, v takom prípade ho môže zvolať zástupca starostu obce alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

2

Čl. 6 - Priebeh zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

1)   Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov a obyvateľov obce, ktorí sú členmi komisií, sa na zasadania obecného zastupiteľstva môžu pozvať ďalšie osoby: zástupcovia vlády Slovenskej republiky, poslanci NR SR, zástupcovia štátnych úradov, ako aj vedúci rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb obce. V prípade prerokúvania vecí, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme, sa môže obecné zastupiteľstvo uzniesť na návrh starostu, že zasadnutie, alebo jeho časť je neverejná. O návrhu sa rozhoduje bez diskusie.

2)  Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie vedie starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu, resp. poverený poslanec (ďalej len predsedajúci).

3)  Predsedajúci otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi.

4)  V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania obecného zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu (pri schvaľovaní uznesení), resp. trojpätinovú väčšinu (pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia obce), zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.

5)  Po otvorení rokovania nasleduje oznámenie počtu prítomných poslancov, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie (ak sa poslanci nedohodnú inak), schválenie programu rokovania, kontrola uznesení.

6)  Predsedajúci vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.

7)  Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko poradného orgánu (komisie), vypočuje vždy ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zriadil.

8)   Správy, návrhy a ostatné podnety, ktoré sú zaradené do programu rokovania môže predkladať starosta, poslanec OcZ,  hlavný kontrolór,  predseda komisií atď.

9)  Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadnutia písomne alebo zdvihnutím ruky, predsedajúci udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom rokovania. O tom, komu slovo neudelí rozhodujú poslanci hlasovaním. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, zástupca vlády, alebo predstaviteľ štátnej správy, predsedajúci mu slovo vždy udelí.

10) Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím rokovania do doby, kým poslanci nerozhodli o ukončení diskusie.

11) Účastníci nesmú rušiť predsedajúceho ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. V prípade, že nehovorí k veci, môže mu predsedajúci odňať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom.

12) Každý poslanec obecného zastupiteľstva má právo prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou, ktorá musí vždy korešpondovať s témou diskusného príspevku. Faktická poznámka musí byť krátka a ak presiahne únosný limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu slovo. Počet faktických poznámok je neobmedzený.

13) Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec obecného zastupiteľstva, o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.

14) Uznesením obecného zastupiteľstva je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.

15) Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva starosta zasadnutie ukončí.

16) Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a pri štátoprávnych aktoch (napr. na slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a pod.) starosta môže používať insígnie. Pri týchto aktoch môže v zastúpení starostu používať insígnie poslanec poverený starostom.

 

 

ČASŤ II.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE A UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

Čl. 7 - Príprava uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

 

1) Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s predkladanými materiálmi. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a poslancom sa poskytnú spolu s návrhom materiálov ešte pred rokovaním.

2) Konečný návrh na uznesenie predkladá obecnému zastupiteľstvu predsedajúci, resp. návrhová komisia a je upravený podľa priebehu rokovania.

3) Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi pre ich splnenie.

4) Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnému úradu, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

5) Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia obce sa postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov uznesení s tým, že obecné zastupiteľstvo a starosta môžu v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup.

 

Čl. 8 - Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

 

1) Pokiaľ povaha uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby obecné zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí starosta, resp. predsedajúci.

2) V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch variantoch, alebo viacerých alternatívach, hlasuje obecné zastupiteľstvo najprv o návrhu odporúčanom návrhovou komisiou. Schválením jedného variantu, alebo alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté.

3) Keď obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie alebo žiadne z navrhovaných alternatív, predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie.

4) Hlasuje sa verejne - spravidla zdvihnutím ruky. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že o určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.

5) Uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta.

6) Starosta môže   pozastaviť výkon  uznesenia obecného  zastupiteľstva, ak sa domnieva, že  odporuje

    zákonu alebo je pre obec nevýhodné  tak, že  nepodpíše v lehote  do  10 dní. Obecné  zastupiteľstvo

    môže  toto  uznesenie  trojpätinovou  väčšinou  hlasov  všetkých  poslancov   potvrdiť;   ak  obecné

    zastupiteľstvo   uznesenie  nepotvrdí  do  dvoch  mesiacov  od   jeho  schválenia,  uznesenie   stráca

    platnosť.

7) Uznesenie obecného zastupiteľstva sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Adamovské Kochanovce.

8) Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva kontroluje kontrolór obce.

 

 

Čl. 9 - Všeobecne záväzné nariadenia obce

 

1) Na plnenie úloh samosprávy, alebo ak to ustanovil zákon, vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenie obce nemôže odporovať Ústave SR, ústavným zákonom a zákonom NR SR.

2) Na prijímanie nariadení sa vzťahuje § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

3) K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovacie návrhy musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne.

4) Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pričom najprv sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch.

5) Nariadenie obce je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

6) Na prípravu nariadení sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

 

 

ČASŤ III.

DOPYTY (INTERPELÁCIE) POSLANCOV

Čl. 10 

 

1) Poslanci majúm právo na zasadaní obecného zastupiteľstva klásť otázky starostovi, predsedom komisií  a hlavnému kontrolórovi vo veciach výkonu ich práce.

2) V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi odpoveď poskytnúť do 30 dní po rokovaní obecného zastupiteľstva.

 

 

ČASŤ IV.

ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Čl. 11

 

1)  O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, mená overovateľov zápisnice a návrhovej komisie, schválený obsah programu rokovania, stručný obsah a výsledok jednotlivých bodov programu, vystúpenia poslancov, občanov, údaje o menovitom hlasovaní a prijaté uznesenia. Zo zasadnutia sa vyhotoví i zvukový záznam, ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne inak. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta a určení overovatelia. Zápisnica sa musí vyhotoviť do 7 dní od konania obecného zastupiteľstva a do 10 dní od konania obecného zastupiteľstva musí byť podpísaná starostom a overovateľmi a vyvesená na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.

2) Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva sa archivujú. Poslanci a ďalej osoby určené starostom, majú k týmto materiálom prístup podľa zásad stanovených obecným zastupiteľstvom.

3) Obecný úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie obecného zastupiteľstva, ako aj archivovanie kompletných materiálov z nich.

4) Obecný úrad vedie evidenciu uznesení obecného zastupiteľstva obce a dokumentuje ich zmeny, doplnky alebo zrušenie.

5) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná  vyvesením na úradnej  tabuli po  dobu  najmenej  

    15 dní, účinnosť  nadobúda  pätnástym  dňom  od vyvesenia, ak v ňom  nie  je  ustanovený neskorší       začiatok účinnosti.V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia,ak je potrebné na odstránenie následkov živelnej   pohromy  alebo na  zabránenie  škodám  na  majetku, môže  obecné  zastupiteľstvo  stanoviť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

 

5

ČASŤ V.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 12

 

1) Rokovací poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

2) Poslanci obecného zastupiteľstva a ostatné subjekty, ktorým z tohto poriadku vyplývajú povinnosti, sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavaľ jeho ustanovenia.

3) Na tomto rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2008  uzn. č. 88/2008.

 

V Adamovských Kochanovciach dňa  12. decembra  2008

 

 

 

                                                                                                               Ing. Rudolf  Kadlečík

                                                                                                                      starosta obce

 

 


 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Adamovských  Kochanovciach  na  základe  § 11 ods.4  písm k) zák. SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva úpravu

 

ROKOVACIEHO PORIADKU

 

Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach

 

 

 

Čl. 2 Slovo „Prvé" sa mení na „Ustanovujúce" zasadnutie obecného zastupiteľstva

1) Ustanovujúce

4) Zvolený starosta svojím zastupovaním poverí  zástupcu starostu do 60 dní od zloženia sľubu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zvolený starosta predloží návrh na zriadenie orgánov obecného zastupiteľstva a na ich obsadenie. Poslanci môžu dávať pozmeňovacie a doplňovacie návrhy. Voľby prebiehajú verejným hlasovaním, pričom  zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.

 

Čl. 5 - Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva sa mení v nasledujúcich bodoch, ktoré znejú:

2) Riadne rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však 1x za tri mesiace, spravidla v súlade s plánom práce obecného zastupiteľstva.

3) Zasadnutie obecného zastupiteľstva môže byť zvolané na prerokovania  naliehavých a závažných úloh, alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov a to do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín a pri slávnostných príležitostiach.

4) Zasadnutia obecného zastupiteľstva zvoláva starosta obce.  Ak ho starosta nezvolá, v takom prípade ho zvolá zástupca starostu obce alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.

 

Čl. 6 - Priebeh zasadnutie obecného zastupiteľstva sa mení v nasledujúcich bodoch, ktoré znejú:

5) Po otvorení rokovania nasleduje oznámenie počtu prítomných poslancov, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie (ak sa poslanci nedohodnú inak), schválenie programu rokovania, kontrola uznesení. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia OZ alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutia OZ, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ.

9) Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadnutia písomne alebo zdvihnutím ruky, predsedajúci udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom rokovania. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie OZ, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády, alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí.

 

Čl. 8 - Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce sa doplní:

6) na konci textom "Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť".

 

 

ČASŤ V.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 12

 

1) Na týchto zmenách rokovacieho poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach  na svojom zasadnutí dňa  26.7.2010 uzn. č. 42/2010.

 

 

 

V Adamovských Kochanovciach dňa  26.7.2010

 

 

 

                                                                                                               Ing. Michal Križan

                                                                                                                  starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Zajtra má meniny Andrej, Ondrej, Andreas

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 11. 2023
oblačno 0 °C -7 °C
štvrtok 30. 11. slabé sneženie 0/-4 °C
piatok 1. 12. sneženie 2/0 °C
sobota 2. 12. slabé sneženie 1/-6 °C

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov 2022

Kalendár zberu odpadov 

pre rok 

2022