Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Štatút knižnice

ŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE


na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. vydáva tento štatút obecnej knižnice.

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka obce Adamovské Kochanovce, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb.
2. Knižnica nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa.

Článok 2
Názov a adresa knižnice

1. Názov knižnice: Obecná knižnica Adamovské Kochanovce
2. Adresa knižnice: Adamovské Kochanovce č. 97

Článok 3
Zameranie, špecializácia a pôsobnosť knižnice

1. Knižnica buduje univerzálny knižničný fond, je verejnou obecnou knižnicou.

Článok 4
Poslanie a úlohy knižnice

1. Knižnica dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
2. Knižnica organizuje a uskutočňuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity, plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.

Článok 5
Sprístupnenie knižničného fondu

1. Knižničný fond je sprístupňovaný voľným výberom.
2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov všetkým svojim používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.
3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

Článok 6
Správa knižnice

1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa pokynov zriaďovateľa knihovník.
2. Knihovníka menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
3. Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice.

Článok 7
Hospodárenie knižnice

1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.
2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.
3. Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné prostriedky a podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie.

Článok 8
Záverečné ustanovenie

1. Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Adamovské Kochanovce.
3. Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa 23.10. 2017, uznesením č. 43/2017 a nadobudol účinnosť dňom 24.10.2017.
4. Odo dňa účinnosti tohto štatútu strácajú platnosť všetky doposiaľ vydané zriaďovacie listiny a štatúty.

VAdamovských Kochanovciach dňa : 24.10.2017


.......................................................
starosta obce Ing.Michal Križan

 

Život v obci

Sviatok

Meniny má Júlia, Juliána, Liana, Rita

Zajtra má meniny Želmíra, Želimír, Želmír

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
mierny dážď 18 °C 12 °C
štvrtok 23. 5. zamračené 23/10 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 19/13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 22/12 °C

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

kalendár zberu rok 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 571.12 kBKalendár zberu odpadov na rok 2024